MD-013 Z LED, narandžasti gabarit, bočni marker sa kablom