FT-004 Z+K LED gabaritno svetlo – bočni marker sa ugaonim nosačem